دنیای  Flyfix

پوشکی که از خرسندی پرواز میدهد

دنیای Flyfix

راحتی  Flyfix

لذت هر خاطره را با آن بچشید

راحتی Flyfix

تکنولوژی  Flyfix

خانواده های خوشبخت با Flyfix هیژن، راحت و مطمئن

تکنولوژی Flyfix

نظافت نوزادان


رشد نوزاد

حمام گرداندن

چرا پوشک نوزاد Flyfix؟

باند کمر پهن
سطح پنبه ای
2X خشکتر

تعویض پوشک

بالا رفتن تب

شیر دادن نوزاد