رشد نوزاد

تغذیه ​

نوزادتان با وارد شدن به مرحله رشد 3 الی 6 ماهگی، از مواد غذایی خشک مختلفی ویتامین گرفته و بمرور زمان نیاز بدن به شیر کاسته میشود. به نوزادتان تا رسیدنش به 1سالگی شیر گاو ندهید. بدنبال 3 ماهگی میتوانید با شیشه شیر آغاز به تغذیه نوزادتان کنید. نوزادتان بعد از رسیدن به 1 سالگی میتواند شیشه شیر خود را برداشته و نگهدارد. نوزادتان در این دوران دست ها و انگشتان خود را بصورت آگاهانه استفاده کرده و از گرفتن شیشه شیر احساس خوشحالی خواهد کرد.

خواب​

در ماه ششم نوزاد بمقدار 12 ساعت در شب و در مجموع 14 ساعت را در خواب میگزراند. شبهای بیخوابی شما مصادف با دوران دندان درآوردن نوزادتان میباشد. منبعد میتوانید یک برنامه خواب منظمی ایجاد کنید. اگر بطریق تاب دادن نوزادتان را می خوابانید به تنهایی قادر به آموختن خواب رفتن نخواهد بود. در این روند اندکی صبور بوده و حتی اگر گریه هم کند بعد از بخواب رفتن نباید بنزدش بروید. در حین تلاش به خوابیدن خواستن شما بنزدش، تنها نبودن میتواند بمرور زمان به عادت تبدیل شود و این نیز موجبات معضلات در خواب شود. بدین سبب گریه کردنش را بمدتی نادیده گرفته و تا خوابیدنش بانتظار بمانید.

رشد فیزیکی​

نوزادان در حین خوابیدن به رو، پاهایشان را حرکت داده و تلاش به خزیدن روی زمین میکنند. میتواند سرش را آزدانه حرکت دهد، میتواند بدنش را به هر سویی که بخواهد بچرخاند. در حالت به پشت خوابیده میتواند برگشته و به حالت نشستن درآید. در این دوران دستها و انگشتان نوزاد قوی شده و از گرفتن برخی اشیاء احساس خرسندی میکند. اشیاء را محکم میگیرد و میتواند مابین دستانش آنها را رد و بدل کند. ولیکن علیرغم آن در یک لحظه میتواند علاقه خود را از آن اشیا از دست دهد و اشیاء را رها کند. بدین سبب به ندادن اشیاءشکستنی بدست نوزادتان دقت کنید. در این دوران به نوزادتان لباسهای گشاد و منعطف بپوشانید زیرا نوزادتان بمانند یک بندباز حرکت کرده و از این حرکات ارادی خود احساس ذوق و شوق خواهد کرد.

رشد فیزیکی​

نوزادان در حین خوابیدن به رو، پاهایشان را حرکت داده و تلاش به خزیدن روی زمین میکنند. میتواند سرش را آزدانه حرکت دهد، میتواند بدنش را به هر سویی که بخواهد بچرخاند. در حالت به پشت خوابیده میتواند برگشته و به حالت نشستن درآید. در این دوران دستها و انگشتان نوزاد قوی شده و از گرفتن برخی اشیاء احساس خرسندی میکند. اشیاء را محکم میگیرد و میتواند مابین دستانش آنها را رد و بدل کند. ولیکن علیرغم آن در یک لحظه میتواند علاقه خود را از آن اشیا از دست دهد و اشیاء را رها کند. بدین سبب به ندادن اشیاءشکستنی بدست نوزادتان دقت کنید. در این دوران به نوزادتان لباسهای گشاد و منعطف بپوشانید زیرا نوزادتان بمانند یک بندباز حرکت کرده و از این حرکات ارادی خود احساس ذوق و شوق خواهد کرد

رشد اجتماعی

نوزادتان میتواند اشیاء را بمدت طولانی بررسی کند. شروع به گفتن حروف بیصدا "ف"، "و"، "س"، "ز" میکند. میتواند 2 شیئی مختلف را مقایسه کند. اشیاء سفت و خنک را جهت جویدن به دهانش میبرد. درآورد دندان در این امر تاثیر مهمی دارد. بعد از این دوران نوزادتان به هر کسی روی خوشی نشان نمیدهد. زیرا میتواند آشنایان را از اشخاص غریبه تفکیک کند. در آینه نیز منبعد میتواند تصویر خود را بخوبی میشناسد. در ضمن شروع به تعقیب صداها میکند، یعنی از فرزندتان که نخستین آزمون حرف زدن را میکند کلمات تک هجه ای خواهید شنید. شروع به تقلید کردن شما هم خواهد کرد. بدین سبب همسرتان را با نامش صدا نکرده و خطاب کردنتان بصورت پدر/ مادر از نظر نوزادتان بهتر خواهد بود.